Tag: Deuteronomy

Reading: Deuteronomy 25:5-10 Sermon: Genesis 38:1-30 more...

Reading: Deuteronomy 7:11-14 Sermon: Genesis 9:1-17 more...

Sorry about the quality this week. Psalm 95, Deuteronomy 12:29-31
  more...